Verejná výzva: Zúčastnite sa scenario workshopu na tému „Programovanie výskumu v oblasti potravín a zdravia”

… a zapojte sa do celoeurópskej diskusie o udržateľnej produkcii zdravých potravín.

Cieľom jednodňových workshopov je umožniť stretnutie zástupcov verejného sektora, mimovládnych organizácií a výrobnej sféry na Slovensku vo vzájomnej diskusii o problematike programovania výskumu potravín a zdravia. Účastníčky a účastníci majú v rámci workshopov  príležitosť podieľať sa na tvorbe alternatívnych scenárov želateľného smerovania tohto výskumu. Scenário workshopy majú neformálny charakter a nie je potrebné si na ne pripravovať prednášky či prezentácie. Ich náplňou sú také aktivity ako brainstorming, rozvíjanie budúcich scenárov a skupinové diskusie v uvoľnenej atmosfére.

Workshop je súčasťou celej série ďalších podujatí, ktoré sa realizujú v 13 európskych krajinách v rámci projektu INPROFOOD, podopreného zo Siedmeho rámcového programu EÚ. Partnerom projektu za Slovensko je Filozofická fakulta Univerzity Komenského. Cieľom projektu je iniciovať nové formy komunikácie a spolupráce v oblasti výskumu potravín a zdravia prostredníctvom začlenenia perspektívy čo najširšieho spektra aktérov. Ambíciou projektu je posilnenie interakcie medzi vedeckou komunitou, potravinárskym priemyslom a širšou občianskou verejnosťou, a to už v počiatočnej fáze programovania a realizácie výskumných procesov. Pôjde teda o rozvíjanie takých prístupov k určovaniu priorít výskumu v uvedenej oblasti, ktoré sú iniciované zdola, smerujú od širokej verejnosti a sú založené na posilňovaní spolupráce medzi rôznymi skupinami zainteresovaných aktérov (stakeholderov). Viac informácií o projekte INPROFOOD nájdete na stránke www.inprofood.eu.

Kedy sa workshopy uskutočnia?

Registrovať sa môžete na jeden z dvoch plánovaných workshopov:
v utorok 14.5.2013  v čase od  9.00 do 18.00 v Bratislave
v stredu 15.5.2013  v čase od  9.00 do 18.00 v Bratislave

Podmienky registrácie?

Výzva na registráciu  je otvorená  od 11. apríla do 5. mája 2013.

Účasť na workshope je bezplatná. Cestovné výdavky (ubytovanie, cestovné) budú účastníkom uhradené organizátormi workshopu.

Komu je táto výzva adresovaná?

Výzva je adresovaná nasledujúcim organizáciám:
Mimovládne neziskové organizácie, najmä:
– Pacientske združenia
– Spotrebiteľské združenia
– Ochranárske (environmentálne) združenia
– Združenia zamerané na oblasť zdravia a výživy
Komerčné organizácie, najmä:
– Malé a stredné podniky z oblasti potravinárskeho priemyslu
– Združenia a zväzy v oblasti potravinárskeho priemyslu
– Súkromné laboratória a výskumné ústavy v oblasti výskumu zdravia a/alebo potravín
– Súkromné poradne zdravej výživy
Verejné inštitúcie, najmä:
– Výskumné pracoviská  (ústavy SAV, katedry a ústavy vysokých škôl)
– Pracoviská štátnej správy v oblasti  zdravia a potravinovej kontroly na regionálnej úrovni (regionálne úrady verejného zdravotníctva, regionálne odbory UKSUP, regionálna veterinárna a potravinová správa, krajské inšpektoráty SOI a podobne)

Počet účastníkov na  jednom workshope je obmedzený na 24 (osem účastníkov za každú skupinu aktérov). V prípade, že sa prihlási vyšší počet účastníkov použije sa metóda náhodného výberu. Náhodný výber bude založený na ťahoch verejnej lotérie Lotto 5 z 35 a jeho výsledky si budete môcť overiť priamo na stránke projektu. Detailné informácie o metóde náhodného výberu nájdete na stránke http://www.inprofood.eu/documentation/.

Poznámka: Vo formulári prosím uveďte, ktorý z dátumov konania workshopov preferujete.

INPROFOOD: EASW II & III: Slovakia (Slovak)

Sorry, it is no longer possible to sign up. / Désolé, il n'est plus possible de s'inscrire. / Leider ist es nicht mehr möglich, sich einzutragen.

Enddatum: May 06, 2013

Unterschriften gesammelt: 11

11 signatures

Ochrana poskytnutých údajov
Názov organizácie a meno účastníka/čky budú zverejnené v zozname registrovaných účastníkov a účastníčok. Žiadne ďalšie údaje nebudú zverejnené ani poskytnuté tretím stranám a budú využité výlučne pre účely organizácie workshopu a pre účely informovania o projekte INPROFOOD a jeho ďalších aktivitách a podujatiach. Svoj súhlas zo zverejnením a použitím údajov v uvedenom rozsahu môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ si neželáte zasielanie informácii o projekte, môžete nás o tom informovať aj priamo v registračnom formulári.

Výsledky stretnutí budú v podobe správ diseminované a poskytnuté zástupcom neziskových organizácií, štátnej správy ako aj výrobnej sféry za účelom motivovania ďalšej diskusie.  Mená účastníkov a účastníčok ako aj inštitúcií a organizácií, ktoré zastupujú, budú verejne prístupné, prezentované názory však budú anonymizované.

Kde získate viac infomácií?
Kontaktujte nás na adrese inprofood@fphil.uniba.sk.

11Martin, SRJLF UK v Martine Ústav verejného zdravotníctva
10Svidník, Karpatská 754/7, SlovenskoSpoločnosť psoriatikov a atopikov SR
9Bratislava, SlovenskoCentrum vyskumu starnutia a civilizacnych ochoreni
8Trnava, SRTrnavská univerzita, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
7Bratislava, SlovenskoMedovy Obchod CERA MEL
6Levice, Slovak RepublicReal Consulting
5Stará Lesná, SlovenskoMAS ProTatry, o.z.
4Štrba, Prešovský samosprávny kraj Ľudia v Tatrách, o.z.
3Vysoké Tatry, Prešovský kraj, SlovenskoCentrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
2Banská Bystrica, SlowakeiBezpečné potraviny
1Banska Bystrica, SKAsociacia uživatelov služieb
Print Friendly